ترجمه و معادلیابی تعبیرهای اصطلاحی معاصر زبان عربی در کتاب «معجم التعبیر الاصطلاحی فی العربیه المعاصره» (حرف باء، تاء، ثاء، جیم، حاء،خاء،دال، ذال، راء، زای)

جامعة أصفهان


هر زبان علاوه بر واژگانی که دارای معنای مشخص است، ساخت‌های زبانی دیگری دارد که در بیشتر موارد ترجمه لفظی آن‌ها وافی به مقصود نیست. تعبیرهای اصطلاحی نیز چون مثل‌ها و اصطلاحات از آن جمله بوده و همواره یکی از دشواری‌های ترجمه به شمار می‌رود. رساله حاضر با ترجمه قسمت «باء، تاء، …، زاء» از کتاب «معجم التعبیر الاصطلاحی فی العربیه المعاصره» تألیف دکتر محمد محمد داود که در سال 2003 منتشر گردیده است، و با معادل‌یابی تعبیرهای آن، سعی دارد گامی هرچند کوچک در جهت کاستن از دشواری‌های ترجمه برداشته و نیاز دانشجویان و مترجمان را در زمینه ترجمه تعبیرهای اصطلاحی متداول در زبان روزمره عربی، برآورده سازد. این رساله در ادامه تلاش‌های کسانی است که از دیرباز تا کنون در جهت ترجمه فرهنگ‌های لغت‌ عربی و نیز فرهنگ-های اختصاصی این زبان، صورت گرفته است. تدوین این رساله با شیوه تحلیل محتوایی_کاربردی در سه فصل صورت گرفته است: فصل اول که شامل کلیات پژوهش است. در فصل دوم به ترجمه قسمت «باء، تاء، …، زاء» از کتاب مذکور و معادل‌یابی تعابیر اختصاص داده شده است. در فصل سوم نیز به بررسی روند تغییر معنایی در اصطلاحات مورد پژوهش پرداخته‌ایم، و در نهایت نیز تعابیر و معادل فارسی آن‌ها را در جدولی ضمیمه رساله قرار داده‌ایم. از جمله نتایج حاصل از این پژوهش آن است که تعبیرهای اصطلاحی زبان عربی و فارسی، در برخی موارد چه از نظر مضمون و موضوع مشترک هستند و در مواردی، تعبیر عربی عینا از نظر لفظی نیز در زبان فارسی به کار می‌رود.

الباحثون: آزاده حیدری استاد راهنما: منصوره زرکوب استاد مشاور: محمد خاقانی اصفهانی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 48ب ـ فنون الترجمة 48ب001- فن الترجمة من العربية إلي اللغات الأخري
الرابط