ترجمه و شرح و تحقیق گزیده‌ای از زهدیات ابی العتاهیه

جامعة أصفهان


رساله‌ای که اکنون از نظرتان می‌گذرد شامل شرح و تحقیق برگزیده‌ای از زهدیات یک شاعر نامدار دوره عباسی به نام ابوالعتاهیه همراه با آیات و روایات شریفه مربوط به این زهدیات . اما روش کار خود را به این صورت شروع کردم که ابتدا زهدیات را به نوزده موضوع جداگانه تقسیم کرده و ابیات مربوط به هر کدام از این موضوعات نوزده گانه را از دیوان استخراج کردم و علاوه بر آن با توجه به اینکه در بررسی زهدیات ابوالعتایه در می‌یابیم که این شاعر در زهدیات خود از قرآن و حدیث شریفه الهام گرفته، لذا با بررسی قرآن کریم و کتابهای حدیث به ذکر پاره‌ای از آیات و روایات برای هر کدام از موضوعات نوزده گانه پرداختم که به دو بخش الف و ب بعد از هر کدام از موضوعات ذکر کردم.

الباحثون: خلیل خنافره استاد راهنما: جعفر دلشاد
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 46ـ الترجمة الأدبية . 46أ ـ ترجمة الشعر
الرابط