ترجمه فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی(انگلیسی-فارسی-عربی)

جامعة أصفهان


زبان مهم ترین ابزار بشر برای ارتباط با جوامع دیگر است و همگام با پیشرفت علم در حال تغییر و تحول است. توسعه و گسترش علم زبان شناسی نیاز دانش پژوهان و علاقه‌مندان این علم، بویژه در حوزه‌ی رشته های مترجمی عربی و زبان‌های خارجی دیگر بیش از پیش به اصطلاحات و معادل های عربی آشکار ساخته است. به همین دلیل بر آن شدیم تا همراه با یکی دیگر از دانشجویان کارشناسی ارشد با هدف برطرف کردن نیاز دانشجویان عربی در زمینه ی ترجمه ی اصطلاحات زبانشناسی، به روز کردن معلومات دانشجویان زبان عربی در گرایش ترجمه و اثبات این نکته ی مهم که زبان عربی مانند سایر زبان ها قابلیت فراوانی برای بیان مفاهیم تمام موضوعات علمی ازجمله زبانشناسی را دارد، چنین مجموعه ای را تدوین نماییم. گفتنی است که در این راه کوشش های فراوانی از سوی مترجمان و مولفان و زبان شناسان عرب بویژه در دو دهه ی اخیر صورت پذیرفته است. با این که تاکنون هیچ فرهنگ لغت فارسی به عربی یا عربی به فارسی تخصصی زبان شناسی تالیف نشده است، اما معدودی از اصطلاحات معروف و شناخته شده ی زبانشناسی به طور پراکنده در فرهنگ های عربی- فارسی وجود دارد و در این زمینه فرهنگ و مجموعه هایی به زبان عربی- انگلیسی و انگلیسی- فارسی نیز تالیف شده است. به همین سبب برای ترجمه ی واژه ها از این فرهنگ ها استفاده شده است. از جمله نتایج حاصل از این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که زبان عربی در حوزه معادل یابی اصطلاحات زبان شناسی در مقایسه با زبان فارسی موفق تر بوده ولی با اذعان خود ادبای عرب، این زبان علاوه بر این که در معادل یابی اصطلاحات علوم جدید احساس کمبود می کند، در علم زبان شناسی که دارای زمینه ی گسترده تری است، به دو دلیل نتوانسته در معادل یابی موفق باشد. 1-کثرت اصطلاحات این علم در سطح های آواشناسی و صرفی و نحوی و معنا شناسی 2-عدم سازگاری اصطلاحاتی که از دانشمندان قدیم از این علوم به جای مانده است، با اصطلاحات جدید.

الباحثون: راضیه کارگر استاد راهنما: محمد خاقانی استاد مشاور: منصوره زرکوب
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 48ب ـ فنون الترجمة 48ب001- فن الترجمة من العربية إلي اللغات الأخري
الرابط