بررسی معادلهای فارسی در الفاظ قرآنی (حرف أ و ب براساس المعجم المفهرس فواد عبدالباقی)

جامعة أصفهان


ترجمه قرآن کریم از مهمترین امور مورد توجه غیر عرب زبانان است؛ از آنجایی که ما ایرانی‌ها در گروه هواخواهان چشمه های قرآنی هستیم، برای ما مهم است که ترجمه ضعیف را از خوب تشخیص دهیم، و ترجمه‌های متعددی که در پیش روی پژوهشگران قرار دارد، انتخاب بهترین ترجمه را برای آنان سخت می‌کند. با این رویکرد که ترجمه‌ای که در اختیار خواننده قرار می گیرد باید از نظر زبانی اصیل و از نظر رسایی قوی باشد، به همین جهت در این پژوهش بهترین ترجمه‌ها را انتخاب کرده‌ایم تا به پژوهشگران و مسلمانان فارسی زبان ارائه دهیم. با اشاره به این اهمیت، هدف پایان‌نامه بررسی تطبیقی بین هفت ترجمه در زبان فارسی از طریق انتخاب واژگان عربی از قرآن کریم همراه با بررسی این واژگان در فرهنگ لغت‌های عربی، سپس بررسی در فرهنگ‌ لغت های فارسی است، تا به این ترتیب میزان تلاشی که مترجم برای انتخاب بهترین مترادف به کار برده روشن شود.اگر واژه ترجمه شده از عربی به فارسی وارد شده باشد، هیچ نمره ای به آن تعلق نمی گیرد، به این ترتیب مترادفهای فارسی را با نمراتی که به آنها می دهیم به نسبت رسایی آن ارزیابی می کنیم. علاوه بر آن هدف ما رسیدن به میزان توانایی زبان فارسی در آوردن مفاهیم عربی قرآن کریم است. از جانب دیگر به کار بردن واژگان غریب نشانگر ضعف مترجم در ترجمه نیست؛ چرا که وی در زمان خاص خود زندگی می کند و ممکن است کلماتی را به کار ببرد که در زمان خود کاربرد داشته و به مرور زمان متروک شده است. در پایان این پژوهش به گردآوری داده ها بر روی نمودار می پردازد که این نمودارها میزان کاربرد کلمات عربی و میزان موفقیت مترجمان در کاربرد بهترین معادل را نشان می‌دهد.

الباحثون: علی‌اصغر یاری اصطهباناتی استاد راهنما: محمد خاقانی استاد مشاور: نصرالله شاملی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 92-علم الدلالة
الرابط