بررسی تناسب محتوای کتاب‌های عربی عمومی دبیرستان با معیارهای انتخاب محتوا در برنامه درسی از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان شهرستان سبزوار

جامعة أصفهان


تولید مواد آموزشی با استفاده از علم برنامه ریزی درسی صورت می گیرد. از آنجا که در نظام های آموزشی و تربیتی و به ویژه در نظام تعلیم و تربیت کشور ما کتاب درسی در کلیه سطوح تحصیلی، وسیله اصلی یادگیری به حساب می آید؛ لازم است تا این ماده آموزشی به شکل مناسبی تولید گردد. در میان عناصر اصلی برنامه ریزی درسی یعنی اهداف، محتوا ، راهبردهای یاددهی ویادگیری و ارزشیابی، محتوا به عنوان عنصر اصلی و هسته مرکزی برنامه های آموزشی همواره مورد توجه بوده است. این توجه ناشی از این حقیقت است که هر اندازه هم که اهداف تعلیم و تربیت عالی بوده ، دقیق هم مشخص شده باشند؛ بدون داشتن محتوایی خوب و مناسب، امکان تحقق این اهداف وجود نخواهد داشت. در آموزش رسمی کشور ما در همه مقاطع تحصیلی توجه عمده به محتوا معطوف است. محتوای مفید آن است که بر اساس مجموعه ای از معیارهای مناسب انتخاب شده باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی می باشد که ابتدا به بررسی معیارهای انتخاب محتوا در برنامه ریزی درسی پرداخته و آنها را در سه محور عمده خلاصه نموده است. این سه محور عبارتند از: 1- تناسب محتوا با نیازها و ارزشهای جامعه. 2- تناسب محتوا با ویژگیها و نیازهای یادگیرندگان. 3- تناسب محتوا با قانونمندیهای برنامه درسی. با توجه به اهمیت آموزش زبان عربی در ایران، برای بررسی تناسب محتوای کتابهای عربی عمومی دبیرستان با این سه معیار، پرسشنامه ای توسط محقق آماده شده، در اختیار دبیران و دانش آموزان شهرستان سبزوار قرار گرفت. پس از جمع آوری و تحلیل داده های بدست آمده، مشخص گردید تناسب محتوای کتابهای عربی عمومی دبیرستان با معیارهای انتخاب محتوا در برنامه درسی از نظر هر دو گروه دبیران و دانش آموزان، پایین تر از سطح متوسط بوده است.

الباحثون: آزاده جوادی استاد راهنما: منصوره زرکوب استاد مشاور: محمدجواد لیاقتدار
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 30. تعليم اللغة العربية
الرموز الفرعية: 36- العوامل المؤثرة في تعليم اللغة ‌العربية . 36 ب‌ـ المحتوي
الرابط