بررسی اصول و روش‌های نقد ترجمه (متون ادبی، مقدس، علمی و کاربردی)

جامعة أصفهان


در تمامی جهان، به ویژه در غرب بیش از پنج دهه است که ضرورت نقد علمی ترجمه مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن ارائه نظریات و روش های مختلف در جهت علمی کردن نقدهاست، زیرا نقد ترجمه اگر صحیح، منصفانه و علمی انجام پذیرد، مترجمان را از ارتکاب اشتباهات مکرر مصون کرده، آموزش ترجمه را سامان می بخشد و زمینه رشد و بالندگی ترجمه را فراهم می کند؛ به عبارت دیگر ارتقاء ترجمه در گرو نقد صحیح و علمی است.در همین راستا این پژوهش را جهت تبیین روش های نقد ترجمه انجام داده، آن را در پنج فصل تنظیم کرده‌ایم.فصل نخست به کلیات پژوهش از جمله شرح و بیان مسأله پژوهشی، تاریخچه، ضرورت و روش پژوهش پرداخته است. در فصل دوم با بازنمایی وضعیت کلی ترجمه و نقد آن در ایران و جهان و معرفی صاحب نظران و منتقدان نامی ترجمه و با پرداختن به ویژگی های یک منتقد ترجمه، سعی شده مباحث نظری نقد ترجمه مورد بررسی قرار گیرد، و از آنجا که سنجش کیفیت ترجمه بر پایه نظریات ترجمه استوار است و محورهای نقد علمی چیزی جز محورهای ترجمه نیست، برآنیم بر همین اساس محورهای صحیح نقد را معرفی نماییم.در این فصل همچنین رویکردها، دیدگاه ها و الگوهای نقد ترجمه مورد بررسی قرار گرفته، مثال هایی از ترجمه‌های صورت پذیرفته بین زبان های عربی و فارسی و نقد آن ها ارائه شده است.نقد ترجمه انواع متون، از جمله متون ادبی، مقدس و کاربردی، هریک فصول جداگانه ای از این پژوهش را به خود اختصاص داده اند، روش های نقدی معرفی شده در این فصول در واقع همان محورهای ترجمه این گونه متون هستند و ارائه نمونه هایی از نقد ترجمه بین فارسی و عربی، این محورها را به فضای نقد ترجمه بین این دو زبان نزدیک کرده است.

الباحثون: اصغر عسکری استاد راهنما: منصوره زرکوب استاد مشاور: سیدمحمدرضا ابن‌الرسول
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 47ـ نقد الترجمة 47ب ـنظريات نقدالترجمة
الرابط