آسیب‌شناسی سوالات صرفی و نحوی آزمونهای ورودی کارشناسی ارشد

جامعة أصفهان


از سال 1371 تا به امروز، آزمون‌های چهار گزینه‌ای تنها نوع آزمون پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها بوده است و صرف و نحو عربی نیز از بخش‌های موثر این آزمون‌ها در پنج رشته زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، الهیات، تاریخ و ایرانشناسی به شمار می‌رود.سوالات این آزمون‌ها باید مانند سایر امتحانات با معیارهای ویژه طرح سوال چهار گزینه‌ای که در کتاب‌های روان‌سنجی و ارزش‌یابی آزموزشی مطرح شده است و نیز معیار‌های خاص طرح سوال صرفی و نحوی، مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد. وجود برخی آسیب‌ها در میان سوالات این آزمون‌ها، ضرورت این ارزیابی را دو چندان می‌کند.این پژوهش ضمن بررسی سوالات صرفی و نحوی آزمون‌های کارشناسی ارشد هر پنج رشته و تطابق آن‌ها با معیارهای شکلی و محتوایی، به معرفی چند معیار ویژه سوالات صرفی و نحوی پرداخته، نمونه‌هایی را از انواع آسیب‌های شکلی و محتوایی در قالب شواهد و نیز موارد کلی نابهنجاری سوالات را یادآور می‌گردد.نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که به طور تقریبی از هر 9 سوال 1 سوال دارای یک نوع آسیب است و تعداد محدودی از سوالات نیز چندین نوع آسیب را در‌بر‌می‌گیرند که در بخش‌های مختلف فصل اول بررسی و ارائه شده است.علاوه بر این، آزمون‌های صرف و نحو نیز به طور کلی شامل آسیب‌هایی است که پیامد‌های جدی را برای آزمودنی به همراه دارد. بنا بر این قسمتی از این پژوهش را بدان اختصاص داده‌ایم.

الباحثون: مهسا زنجانی استاد راهنما: محمد‌رضا ابن‌الرسول استاد مشاور: نرگس گنجی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 30. تعليم اللغة العربية
الرموز الفرعية: 36- العوامل المؤثرة في تعليم اللغة ‌العربية . 36ث ‌ـ الاختبارات . 36ث002ـ أصول تقويم الاختبارات
الرابط