فن ترجمه: اصول نظری وعملی ترجمه از عربی به فارسی و از فارسی به عربی

منظمة سمت - طهران


شرح :

اين كتاب به عنوان منبع اصلی دروس «فن ترجمه» و «ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی» در مقطع كارشناسی رشته‌های زبان و ادبيات عرب و الهيات تدوين شده است. علاوه بر آن، اين كتاب می‌تواند به عنوان كمك‌درسی براي دروس «انشای 1 و 2 و 3» در رشته زبان و ادبيات عرب مورد استفاده دانشجويان قرار گيرد.

چكيده :

یکی از فنون بسیار مهم و در عین حال فراموش شده در کشور ما، فن ترجمه عربی- فارسی است و این فقدان را از شمار کتاب‌های فن ترجمه عربی- فارسی منتشر شده در کشور می‌توان فهمید. هدف از نگارش کتاب حاضر، آموزش فن ترجمه به فارسی‌زبانان از دو جنبه نظری و عملی است. در این کتاب که حاصل سال‌ها تدریس و تحقیق مؤلف است، نظریه‌های ترجمه و نگرش کلی به اصول اولیه آن و معضلات و پیچیدگی‌های ترجمه، روش‌های مختلف ترجمه به همراه نمونه‌های عملی مطرح می‌شود. همچنین ترجمه اسم‌های دو زبان از زوایای مختلف بررسی، فعل‌های فارسی و عربی و زمان‌های هر یک با یکدیگر و حروف دو زبان با یکدیگر مقایسه می‌شود. از دیگر مباحث این اثر رابطه حروف با اسم و فعل و مقایسه جملات اسمیه و فعلیه دو زبان است. در پایان هر درس، به اقتضای موقعیت، تمرین‌هایی داده شده است که دانشجویان و علاقه‌مندان بتوانند داده‌های خود را بسنجند و درباره هر درس بحث و تبادل‌نظر داشته باشند. نویسنده در پایان کتاب به معرفی لغت‌نامه‌های قدیم و جدید به عنوان ابزار کار مترجمان می‌پردازد.

فهرست :

پيشگفتار
فصل اول: ترجمه و مسائل آن
فصل دوم: اسم
فصل سوم: فعل
فصل چهارم: حروف
فصل پنجم: جمله
ضميمه: معرفي لغت‌نامه‌ها
منابع و مآخذ

الباحثون: یحیی معروف
نوعية البحث: منظمة سمت - طهران
الرمز الأصلي: الترجمة 40
الرموز الفرعية: المصادر والمراجع للترجمة 40ح001
الرابط