تاریخ الادب العربی فی العصر العباسی (2)

منظمة سمت - طهران


شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس “تاريخ ادبيات دوره عباسي دوم” به ارزش 2 واحد تدوين شده است.

چكيده :

كتاب حاضر تاريخ ادبيات عربي را در ايران و عراق و شام و مصر و جزيرةالعرب در دوره موسوم به عصر الدول والامارات كه از سال 334 هـ .ق آغاز و تا سال 656 هـ .ق به طول انجاميده مورد بررسي قرار مي‌دهد و مشتمل بر فصلي مقدماتي تحت عنوان تمهيد و پنج باب است. هر يك از سرزمينهاي مذكور به عنوان يكي از مراكز مهم علم و ادب بابي را به خود اختصاص داده است. هر باب با بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي و فكري سرزمين مذكور آغاز مي‌شود. سپس شعر و نثر، موضوعات، ويژگيها و بزرگان هر يك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. تمهيد حاوي مقدماتي ضروري براي محقق تاريخ ادبيات عربي در دوره مورد نظر است.
تاريخ ادبيات عربي در عصر عباسي كه بيش از پنج قرن را در بر مي‌گيرد در مقطع كارشناسي رشته زبان و ادبيات عرب در كشور ما به دو درس تاريخ ادبيات عباسي (1) و (2) تقسيم مي‌شود. اين كتاب هر چند براي تدريس در تاريخ ادبيات عباسي (2) تأليف گرديده، اما تأليف آن به گونه‌اي صورت گرفته كه مي‌تواند نياز پژوهشگران و علاقه‌مندان به رشته زبان و ادبيات عربي را برآورده سازد.

فهرست :

الباب الأول: إيران
الفصل الأول: الحياة السياسية
الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية
الفصل الثالث: الحياة الفكرية
الفصل الرابع: الشعر و الشعراء
الفصل الخامس: النثر و الناثرون
الباب الثاني: العراق
الفصل الأول: الحياة السّياسيّة
الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية
الفصل الثالث: الحياة الفكرية
الفصل الرابع: الشعر و الشعراء
الفصل الخامس: النثر و الناثرون
الباب الثالث: الشام
الفصل الأول: الحياة السياسية
الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية
الفصل الثالث: الحياة الفكرية
الفصل الرابع: الشعر و الشعراء
الفصل الخامس: النثر و الناثرون
الباب الرابع: مصر
الفصل الأول: الحياة السياسية
الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية
الفصل الثالث: الحياة الفكرية
الفصل الرابع: الشعر و الشعراء
الفصل الخامس: النثر و الناثرون
الباب الخامس: الجزيرة العربية
الفصل الأول: الحياة السياسية
الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية
الفصل الثالث: الحياة الفكرية
الفصل الرابع: الشعر و الشعراء
الفصل الخامس: النثر و الناثرون

الباحثون: مرضیه آباد
نوعية البحث: منظمة سمت - طهران
الرمز الأصلي: تاریخ الأدب العربی 50
الرموز الفرعية: الأدب العباسي 53
الرابط