الأدب السیاسي في الإسلام

منظمة سمت - طهران


شرح :

کتاب حاضر برای درس «ادب سیاسی در اسلام» در نظر گرفته شده است.

چكيده :

کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است و در هر بخش تلاش شده تا اصطلاحات و واژه‌ها و تعابیر سیاسی و ادبی معنی شود، ولی با وجود این، کار عمده شرح محتوای متن یا شعر سیاسی، به عهده استادان محترم واگذار شده است تا با لحاظ جوِ سیاسی هر عصر و محورهای اساسی مورد بحثِ در آن، دانشجویان گرامی را با تعابیر مفاهیم و اهداف ادب سیاسی در اسلام آشنا سازند. بدیهی است استمداد از تاریخ سیاسی اسلام و بهره‌گیری از تحلیل درست آن مبتنی بر مفاهیم ترسیم شده و مقتبس از سیره پیامبر گرامی (ص) و ائمه طاهرین (ع) از مصادر لازم برای تدریس این درس است.

فهرست :

خطبة الکتاب
القسم الأوّل: الدروس
التّعاریف
الأحزاب السیاسیّة
القسم الثّاني: النّصوص
الف) النثر
ب) الشعر

الباحثون: صادق آئینه‌وند
نوعية البحث: منظمة سمت - طهران
الرمز الأصلي: الدراسات الأدبية90
الرموز الفرعية: الأدب السياسي 98ت003
الرابط